תקנון השימוש באתר

 

מבוא

ברוכים הבאים לאתר protectair הפעיל בכתובת protecrair.co.il

אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות.

אתר protectair משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי החברה  ולכל מוצר אחר שתבחר החברה למכור במסגרתו (להלן: "האתר").

תנאי השימוש והרכישה המפורטים להלן ו/או כפי שיפורטו מעת לעת באתר, מגדירים את הזכויות והחובות בעת

השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. השימוש באתר אסור למי שלא מלאו לו 18 שנים.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאים נוספים המופיעים באתר. לפיכך הנכם

מתבקשים לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון, בטרם תעשו שימוש באתר. במידה ואינך מסכים להוראה מהוראות

התקנון, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 052-8309371 או ב-

info@protectair.co.il

מוקד שירות הלקוחות נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות

באתר.

תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו

מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 

זכויות קניין רוחני

המידע והתוכן הזמין באתר, ובין היתר "המראה הכללי של האתר", הסימנים מסחריים, הסמלים, המלל, התמונות, העיצובים, הגרפיקה, הווידאו, השמע, הינו רכוש החברה , אלא אם כן צוין אחרת. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אינך רשאית להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג' כל חלק באתר, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן האתר לאתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך, ללא אישור מראש ובכתב של אופטיקנה.

אינך רשאית להשתמש (או להשתמש לרעה) בסימנים המסחריים ו/או בשמות ו/או בסמלים ו/או בלוגו של אופטיקנה.

לידיעתך, הפרה של זכויות בקניין רוחני עשויה להגיע לידי תביעה אזרחית ו/או הליכים פליליים.

הצהרה והתחייבות

בשימושך באתר הנך מצהירה ומתחייבת להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב וכי אינך מפרה את הוראות כל דין ובין היתר, זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינך מפיצה בדרך כל שהיא כל פרסום אן חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינך עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, אינך מוציאה לשון הרע, פוגעת בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה שלך הינה באחריותך הבלעדית.

מידע באתר

המידע והתוכן באתר זה נערכו ונבדקו באופן סביר. עם זאת, ייתכן שבתום לב יפלו בו טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. protectairאינה יכולה לשאת באחריות בדבר האיכות, המהימנות והעדכניות או הדיוק של תוכן האתר. יתכן שהמידע יהיה עדכני למועד מסוים, אך ישתנה לאחר מכן. protectairאינה מתחייבת לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע באשר למוצריה או כל תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים וללא שגיאות.

שירותים המחייבים רישום

באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. תוכלי ליהנות משירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לכל הנלווה לשירות.

בזמן הרשמתך לשירות תתבקשי ליתן פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך ליתן אך פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים ימנעו ממך את האפשרות להשתמש בשירות וכן את האפשרות ליצירת קשר עמך בשעת הצורך. באם חל שינוי בפרטיך, אנא דאגי לעדכנם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.

protectairרשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. protectairרשאית גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל עת בין היתר, מן הסיבות הבאות: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים/חלקיים. אם בצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בprotectairאו בצדדים שלישיים כשלהם. אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות או הפרת כל דין. אם תעשי כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל אופן שהוא וכד'.

מדיניות הפרטיות

protectairמתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר. לשם כך  protectairמפרסמת מדיניות פרטיות המשקפת את התנהלותה ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. מומלץ לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזרי ותקראי אותה מדי פעם.

להזכירך, באם אינך רוצה לאפשר לנו לאסוף פרטים אישיים אודותיך, אל תספקי לנו מידע כזה.

קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר אפשר ותמצאי קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי protectairאו מי מטעמה. protectairאינה נושאת באחריות כלשהי להם. יתכן שתמצאי שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם או סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דעי שאין באפשרות protectairלקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. protectairאינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליהם. לכן העובדה שתמצאי באתר הקישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

protectairאינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. protectairרשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כל מוסר מידע לפרסום באתר – ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר – מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לprotectairלרישיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי של protectairבכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.

פניה אלינו

באם הנך סבורה כי המידע ו/או התוכן, במלואם או בחלקם באתר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בהגנה אחרת וכי הם מהווים הפרת של זכויות צד ג' כלשהו, אנא פני אלינו, צייני מהי ההפרה וכן את פרטיך לשם יצירת הקשר עמך.

באם ברצונך לדווח על הפרות משפטיות הקשורות לאתר שלנו, פני אלינו.

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר, אנא הודיעי לנו. ככל שהעניין תלוי בנו, נשתדל לברר ולתקן בהקדם האפשרי.

אנא פני אלינו באחת הדרכים הבאות: עמוד צור קשר או בטלפון 052-8309371

שיפוי

הינך מתחייבת לשפות את protectairבגין כל נזק, הפסד, אובדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובין היתר, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפי את protectairבגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתעלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם תכנים שתמסרי לפרסום באתר.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

protectairרשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו"ב מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי protectairבשל השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך ביצועם.

protectairרשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. protectairתשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה לפחות שבעה ימים מראש.

רכישה באמצעות האתר

1.1       תנאי ראשוני לביצוע עסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות להלן, וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור, ושברשותך כתובת תא דואר אלקטרוני פעילה.

1.2       שמות חברות האשראי ו/או הכרטיסים בהם ניתן לעשות שימוש הם:

1.2.1  לאומי קארד.

1.2.2  ישראכרט.

1.2.3  מאסטרכארד

1.2.4  ויזה כאל

 

 

1.5       לשם ביצוע הרכישה תידרשי במהלך שהותך באתר, להכניס את פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכן פרטים נלווים נוספים.

1.6       מספר התשלומים ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה. במידה ולא צוינו פרטים אלה, יבוצע החיוב בתשלום אחד בכפוף לתנאי חברת האשראי.

1.7       לאחר שprotectairתקבל אישור חברת האשראי בגין הרכישה, יבוצע עיבוד הזמנתך ומשלוח הפריטים המבוקשים בכפוף להימצאות הפריטים המבוקשים במלאי ובהתאם לתנאי תקנון זה. מובהר כי protectairאינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

1.8       באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, לרבות כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס באשראי וכו', ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ולא תפעלי שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, protectairתהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.9       בעת ביצוע הרכישה הינך מצהירה כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו כרטיס בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הנו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעות כרטיס האשראי. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטות האורגנים המוסמכים שלה, לבצע את הרכישה.

1.10  protectairתעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספק של המוצרים המופיעים באתר ואולם מובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב ביקוש, אפשרויות אספקה וגורמים נוספים, וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים ו/או טרם חודש. בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא protectairרשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה אליך על ביטול העסקה.

 

מוצרים ואספקה :

2.1       האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי protectair.

2.2       המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי protectairהנמכרים על ידה מעת לעת. protectairרשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.

2.3       יובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

 

מחירים בפרק זה תהיינה למונחים הבאים את המשמעות כדלקמן:

"יום אספקת המוצר" – היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש.

"כתובת למשלוח המוצר" – הכתובת אשר נרשמה על-ידי המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

"יום ביצוע ההזמנה" – היום בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי על-פי הפרטים שהזין המזמין.

"ימי עסקים" – ראשון עד חמישי (כולל) בין השעות 9:00-16:30 ואינם כוללים את יום שישי, שבת, ערבי חג

וחול המועד.

42 . אספקת המוצרים לרוכשים מתבצעת באמצעות אחת מהדרכים הבאות: איסוף עצמי בתאום מראש; דואר שליחים; או

דואר רשום. האספקה תבוצע במסגרת זמני האספקה המפורטים להלן. למעט אם בוצעה אספקה בדואר רשום, לא

תתאפשר מסירה של פריט ללא נוכחות המזמין והצגת תעודת הזהות שלו.

להלן אפשרויות המשלוח והעלויות בקנייה מהאתר:

. דואר שליחים – לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם, ככל הניתן וככל והוא

מצוי במלאי, כ 14 – ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, באמצעות דואר שליחים. משלוחים יבוצעו רק בימי עסקים.

על מנת לייעל את המשלוח אל הלקוח, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים

רוב היום – בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירת הלקוח. יובהר כי היות והשילוח מתבצע על-ידי

חברת שילוח חיצונית, זמני הגעת המוצר עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן בשליטת החברה וללקוח לא

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין פעילות חברת השילוח ולרבות בגין זמני אספקת

המוצר, אופן האספקה, פגימת המוצר בידי חברת השילוח וכד'. בנוסף החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו

אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד

שלישי, כתוצאה משילוח בדואר השליחים.

עלות משלוח 32 ש"ח

43.2 . דואר רשום (ללא חיוב)- לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם, ככל הניתן וככל והוא מצוי

במלאי, עד 14 ימי עסקים מיו ם ביצו ע ההזמנ ה באמצעות דואר רשום. יובהר, כי היות והשילוח מתבצע

באמצעות דואר ישראל, זמני הגעת המשלוח עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן תלויות בחברה וללקוח לא

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין פעילות דואר ישראל ולרבות בגין זמני אספקת

המוצר, אופן האספקה, פגימת המוצר בידי דואר ישראל וכד'. בנוסף החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים

ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי,

 

 

 

 

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

47 . האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולכל דין.

48 . על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

  1. בידי הלקוח לבטל את ההזמנה שנעשתה וזאת בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן ותקנותיו ובהתאם לכל דין.

50 . במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יינתן זיכוי כספי מלא ללקוח למעט, דמי המשלוח אותם

שילם הלקוח בעת הזמנת המוצר ולמעט דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 ש"ח, לפי הנמוך

מביניהם.

51 . הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שנעשה בו שימוש, ללא פגם וללא נזק ובאריזתו המקורית שלא נפתחה על-ידי

הלקוח. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין. כן יובהר, כי לחברה יה א שיקו ל הדעת

הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט, כאמור – תוך 7 ימי עסקים, לכל היותר מיום

קבלתו, למעט מוצרים שנרכשו בהנחה או במבצע כמובהר להלן.

  1. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מובהר כי לא

יינתן כל זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

53 . החזרת המוצרים תעשה על-ידי הלקוח באופן אישי במשרדי החברה בכתובת המפורטת בסעיף 41 לעיל. לא ניתן

להחזיר מוצר באמצעות שליחתו אל החברה בדואר רשום.

54 . פריטים שירכשו במהלך מבצעי הנחות מיוחדים אינם ניתנים להחזרה ולא ינתן בגינם זיכוי.

שעות פעילות באתר

  1. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט א ם האתר מושבת לצור ך תחזוקתו ו/א ו מכ ל סיבה

אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

  1. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן בימים א' – ה' בשעות 09:00-16:30
  2. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי שעות הפעילות של מוקד

שירות הלקוחות והחברה איננה מחויבת למועדים אלה.

החוק החל והתניית שיפוט

104 . על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

  1. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי

נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבתי המשפט המוסמכים בתל

אביב-יפו בלבד ולא בבתי משפט בעיר אחרת.

106 . אין לבצע או לנסות לבצע פעולות לשיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

106.1 . חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

106.2 . בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.

106.3 . שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

107 . החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בפרק זה.

 

 

הגבלת אחריות

6.1       בשום מקרה, protectairו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. בנוסף, protectairו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.

6.2       protectairאינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו  וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי protectairאו מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת, אצל protectairאו אצל מי מספקיה ולא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר כאמור. הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.

6.3       protectairלא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובים אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה ובו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

6.4       במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי אופטיקנה, תהא protectairרשאית, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

6.5       השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). protectairאינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. protectairו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם.

6.6       protectairמבקשת להבהיר כי על אף שהיא עושה את מירב המאמצים כי המידע יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים או טעויות. השימוש באתר זה נעשה אפוא על אחריותך בלבד.

6.7       protectairתהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי protectairתהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

כללי

לprotectairשיקול הדעת הבלעדי לשנות תנאי שימוש אלה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא תנאי השימוש מפעם לפעם.

אי שימוש בזכות המוקנית לprotectairעל פי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהא זכאית המשתמש/ת, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיח את תביעתה בכל עילה שהיא, עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותה לקבל השבה של כל תשלום ששילמה לprotectairבאם ביה"מ המוסמך יקבע כי היא זכאית להשבה.

מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תשארנה בעינן.